Πιστοποιημένη διαδικασία ελέγχου

Η διαδικασία τεχνικού έλεγχου των οχημάτων που εφαρμόζουμε βασίζεται στην ΥΑ 44800 του ΥΜΕ και είναι πιστοποιημένη από το διακεκριμένο διεθνή οργανισμό πιστοποιήσεων TUV κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2008.. Το ISO 9001:2008 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Πέραν βεβαίως της υποχρεωτικότητας που τίθεται από τη νομοθεσία για την πιστοποίηση ενός ΚΤΕΟ , η εφαρμογή του προσφέρει και τα ακόλουθα σημαντικά οφέλη :

  • ενίσχυση της φήμης της επιχείρησης εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη των πελατών
  • μείωση του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης πόρων και του χρόνου άρα καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  • βελτίωση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας
  • συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή αντικειμενικών μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης,

Η εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχεται με ετήσιες επιθεωρήσεις